Δήλωση προστασίας δεδομένων

1. Δήλωση προστασίας δεδομένων

Πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
Η Inspire Medical Systems, Inc. ("Εμείς") είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας, των χρηστών του ιστοτόπου και άλλων ατόμων με τα οποία έχουμε συμβατική σχέση ("Εσείς").

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ("ΓΚΠΔ") είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώνουμε όποτε συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

2. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ

Στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων επεξεργασίας:
Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600                                                      
Golden Valley, MN 55416
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Αριθμός τηλεφώνου: + 1 763-205-7970
e-mail : dpo@inspiresleep.com

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600                                                      
Golden Valley, MN 55416
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Αριθμός τηλεφώνου: +1 763-290-0900
e-mail : dpo@inspiresleep.com

Στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
VeraSafe Ireland Ltd.
Unit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork T23AT2P
Ιρλανδία

 

 


3. Κατηγορίες δεδομένων, σκοποί και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας:

 • Κατά τη χρήση των ιστοτόπων της Inspire Medical Systems, Inc.
 • Εάν έχετε μαζί μας σύμβαση ομιλητή για υπηρεσίες Proctor ή/και Preceptor.
 • Εάν έχετε μαζί μας σύμβαση χορηγού.
 • Εάν έχετε άλλη συμβατική σχέση μαζί μας.

Διαβίβαση δεδομένων σε φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα κεντρικά γραφεία μας βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όταν συνάπτουμε συμβάσεις που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Ευρωπαίων πολιτών ή ακόμα και προσώπων που διαμένουν προσωρινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. συνάπτοντας συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πελάτες των υπηρεσιών μας οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζουμε ότι τίθεται σε εφαρμογή ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 46 και εξής του ΓΚΠΔ. Συνεπώς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται εάν πληρούνται οι συνθήκες για τέτοια μεταφορά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (π.χ. υπογράφοντας τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας με τον(ους) πάροχο(ους) υπηρεσιών ή τον πελάτη σύμφωνα με το Άρθρο 46 (2) Γ) του ΓΚΠΔ). Ένα αντίγραφο αυτών των τυποποιημένων ρητρών προστασίας της ΕΕ μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή προς ενημέρωσή σας από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται παραπάνω.

Διάρκεια της αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και περαιτέρω για όσο είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να το πράξουμε. Για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να διατηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς (π.χ. σύμφωνα με την § 147 του Γερμανικού Φορολογικού Κώδικα) και για λογιστικούς σκοπούς (π.χ. σύμφωνα με την § 257 του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα). Οι περίοδοι διατήρησης είναι έξι έως δέκα χρόνια. Εφόσον είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα, αποθηκεύονται σε περιορισμένη μορφή για την προστασία σας. Εάν τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων, τα δεδομένα διαγράφονται σύμφωνα με το πρόγραμμα διαγραφής δεδομένων της εταιρείας μας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων(Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ στην περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) στ) του ΓΚΠΔ.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν συγκεκριμένο σκοπό, αυτή η συγκατάθεση αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται ο σύννομος χαρακτήρας της επεξεργασίας που έχει εκτελεστεί με βάση τη συγκατάθεση μέχρι τη συγκατάθεση. Η ανάκληση μπορεί να γίνει άτυπα και πρέπει να απευθυνθεί προς την:

Inspire Medical Systems, Inc.
DPO
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600                                                      
Golden Valley, MN 55416
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ή μέσω e-mail στο dpo@inspiresleep.com

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία σε μια εποπτεύουσα αρχή προστασίας των δεδομένων εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αντίκειται στον ΓΚΠΔ. Αυτό το δικαίωμα δεν επηρεάζει τα άλλα δικαιώματά σας.

Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εντός του πλαισίου της συμβατικής σχέσης, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, δηλ. στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας βασίζεται σε νομικές διατάξεις, υπάρχει υποχρέωση να παρέχονται τα δεδομένα με βάση αυτές τις νομικές διατάξεις. Για να πληρούνται αυτές οι νομικές απαιτήσεις, χρειαζόμαστε από εσάς τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εάν δεν παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες, δεν μπορούμε να συνάψουμε ή να συνεχίσουμε την επιθυμητή επιχειρηματική σχέση μαζί σας.

Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εντός του πλαισίου των νόμιμων συμφερόντων μας, ενδέχεται να είστε υποχρεωμένοι να τα παρέχετε με βάση τη γενική υποχρέωση παροχής βοήθειας. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ελέγχουμε εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη και εάν τα συμφέροντά σας από τη μη επεξεργασία υπερτερούν της επεξεργασίας. Στην περίπτωση επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο Άρθρο 6 (1) παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων με βάση μια εξισορρόπηση συμφερόντων). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από εμάς και τους κανονισμούς στους οποίους βασιζόμαστε για τον σκοπό αυτό σε κάθε περίπτωση παρέχονται στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας σύμφωνα με τα Άρθρα 13, 14 του ΓΚΠΔ. Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους επεξεργασίας που αξίζουν προστασία και υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία χρησιμεύει για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπίσει νομικές αξιώσεις.

Η εναντίωση μπορεί να γίνει δωρεάν και άτυπα και θα πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

Inspire Medical Systems, Inc.
DPO
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600                                                      
Golden Valley, MN 55416
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ή μέσω e-mail à dpo@inspiresleep.com


4.    Ειδικές πληροφορίες σχετικά με το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Inspire Medical Systems, Inc

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο
Εάν δεν εγγραφείτε στην εταιρεία μας ή δεν μας παρέχετε αλλιώς πληροφορίες, επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει στον διακομιστή μας. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος, τη διαφορά ζώνης ώρας ως προς την ώρα Γκρίνουιτς (GMT), το περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα) και την κατάσταση πρόσβασης/κωδικό κατάστασης HTTP. Αυτή η επεξεργασία είναι τεχνικά απαραίτητη σε εμάς για να σας παρέχουμε τον ιστότοπό μας και για να διασφαλίζουμε τη σταθερότητα και ασφάλεια του ιστοτόπου.

Αποθηκεύουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο για τον οποίο επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Κατά την έξοδό σας από τον ιστότοπό μας, διαγράφουμε τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η νομική βάση για τέτοια επεξεργασία είναι το Άρθρο 6 (1) στ) του ΓΚΠΔ.

Εάν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας
Ορισμένες υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μας, απαιτούν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της εγγραφής περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση e-mail σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε μόνο για τον σκοπό της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων μας. Η παροχή αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οικειοθελής και βασισμένη στη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να δώσετε ή να μη δώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Εάν δεν επιθυμείτε να διαβιβάσετε αυτές τις πληροφορίες, δεν μπορούμε να σας αποστείλουμε την ενημερωτική επιστολή σας.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό φυλλάδιό μας. Μόλις καταργήσετε την εγγραφή σας, ο σκοπός της αποθήκευσης δεδομένων παύει να υφίσταται και στη συνέχεια θα διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων υποχρεωτικών περιόδων διατήρησης.

Η νομική βάση για τέτοια επεξεργασία είναι το Άρθρο 6 (1) α) του ΓΚΠΔ.

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του εντύπου επικοινωνίας μας
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ενός εντύπου επικοινωνίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε (η διεύθυνση e-mail, ενδεχομένως το όνομα και το τηλέφωνό σας) θα αποθηκευτούν από εμάς για να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας.

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν χρειάζονται πλέον για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ή θα περιορίσουμε την επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησης.

Η νομική βάση για τέτοια επεξεργασία είναι το Άρθρο 6 (1) β) του ΓΚΠΔ.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο σας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και μέσω των οποίων ορισμένες πληροφορίες αποστέλλονται στη σελίδα που θέτει το cookie (στην περίπτωση αυτή σε εμάς). Τα cookies δεν μπορούν να εκτελούν προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Χρησιμεύουν για να καθιστούν τη διαδικτυακή προσφορά πιο φιλική για τον χρήστη και αποτελεσματική.

Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)
Τα cookies μπορεί να πάρουν τη μορφή cookies περιόδου λειτουργίας τα οποία αποθηκεύουν το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας (η επίσκεψή σας στον ιστότοπο θεωρείται ως μια "περίοδος λειτουργίας" μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας). Το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκχώρηση διαφόρων αιτημάτων από το πρόγραμμα περιήγησής σας στην περίοδο λειτουργίας. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας και στις δευτερεύουσες σελίδες του, το οποίο π.χ. καθιστά ευκολότερη τη συμπλήρωση εντύπων ή μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις γλώσσας σας. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ένας άλλος τύπος cookies είναι τα μόνιμα cookies, τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το cookie. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα μόνιμα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας.

Η διαχείριση και τοποθέτηση των cookies προβαλλόμενης τοποθεσίας γίνεται από εμάς, ενώ η διαχείριση και τοποθέτηση των cookies τρίτου μέρους γίνεται από έναν τρίτο πάροχο. Τα cookies τρίτου μέρους τοποθετούνται συνήθως από αυτό το τρίτο μέρος για διαφημιστικούς σκοπούς. Στην περίπτωση cookies τρίτου μέρους, τα δεδομένα μεταφέρονται και συλλέγονται μέσω άλλων ιστοτόπων, έτσι ώστε τα τρίτα μέρη να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Noi utilizziamo i tipi seguenti di cookie:
Cookie funzionali: questi cookie permettono al nostro sito web di ricordarsi delle Sue scelte (ad es. della Sua lingua o della regione in cui vive, del Suo consenso, del testo che ha inserito nel Suo modulo di contatto) per offrirle un'esperienza online personalizzata.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους cookies:

 • Λειτουργικά cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται τις επιλογές σας (π.χ. τη γλώσσα σας ή την περιοχή στην οποία διαμένετε, τη συγκατάθεσή σας, κείμενο που έχετε εισαγάγει στο έντυπο επικοινωνίας) για να σας παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.
 • Λειτουργικά cookies τα οποία χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας:
  inspiresleep-sticky-counterΑυτό το cookie μας βοηθάει να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με ιστότοπό μας πριν λάβουν περισσότερες πληροφορίες καλώντας ένα από τα ιατρικά κέντρα μας. Το cookie μετράει τον αριθμό των κλικ που έχετε κάνει στους ιστοτόπους μας. Μόλις μετρηθούν τέσσερα κλικ, θα βρείτε ένα μικρό τετραγωνίδιο στη δεξιά πλευρά του ιστοτόπου με το σύμβολο ενός γραμματοκιβωτίου και ένα τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από το inspiresleep-sticky-counter περιέχουν μόνο αριθμούς και χρονοσημάνσεις. Το cookie είναι ένα μόνιμο cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας (βλ. διευκρίνιση παραπάνω, κάτω από τον τίτλο "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)”). Αυτό το cookie διαγράφεται μετά από 24 ώρες.
 • Cookie συγκατάθεσης cookies Αυτό το cookie μας υπενθυμίζει εάν έχετε συμφωνήσει για τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από το cookie συγκατάθεσης cookies περιέχουν μόνο αριθμούς και χρονοσημάνσεις. Το cookie είναι ένα μόνιμο cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας (βλ. διευκρίνιση παραπάνω, κάτω από τον τίτλο "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)”).Αυτό το cookie διαγράφεται μετά από 12 μήνες.
 • Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας php
  Με αυτό το cookie αποθηκεύονται οι προτιμώμενες ρυθμίσεις σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο (η περίοδος λειτουργίας σας), έτσι ώστε να είστε άμεσα διαθέσιμοι όταν περιηγείστε στους διάφορους ιστοτόπους. Αυτό μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, οι ρυθμίσεις γλώσσας ή μια άλλη ρύθμιση. Χρησιμεύει επίσης για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης του εντύπου επικοινωνίας μας. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cookie αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας php περιέχουν το ατομικό αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας. Το cookie είναι ένα cookie περιόδου λειτουργίας προβαλλόμενης τοποθεσίας (βλ. διευκρίνιση παραπάνω, κάτω από τον τίτλο "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)”). Αυτό το cookie διαγράφεται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης.

Η νομική βάση για τη χρήση και των τριών προαναφερόμενων cookies είναι η συγκατάθεσή σας, Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Στην αρχή της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας θα σας ενημερώσουμε σχετικά με όλα τα cookies που χρησιμοποιούμε. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας ή κάνοντας κλικ στο κουμπί OK στο μπάνερ για τα cookies, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με αυτό.

 • Cookies Cloudflare Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει ότι ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα προέρχεται από μια γνωστή και αξιόπιστη τερματική συσκευή, ακόμα και εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας από ένα δυνητικά μη ασφαλές δίκτυο (π.χ. ένα Internet cafe). Με την υπηρεσία Cloudflare καθιστούμε τον ιστότοπό μας γρηγορότερο και ασφαλέστερο. Το cookie δεν επικοινωνεί με το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας σας και δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Το cookie είναι ένα μόνιμο cookie τρίτου μέρους (βλ. διευκρίνιση παραπάνω, κάτω από τον τίτλο "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)”). Αυτό το cookie διαγράφεται μετά από 12 μήνες.

Η νομική βάση για τη χρήση των cookies Cloudflare είναι το Άρθρο 6 (1) στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την ασφάλεια πληροφορικής του ιστοτόπου μας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση τυχόν εγκληματικών δραστηριοτήτων και η επιτάχυνση των χρόνων φόρτωσης προκειμένου να παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Λαμβάνουμε πάντα υπόψη το συμφέρον σας από τη μη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) στ) του ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

Cookies ιχνηλάτησης Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το ποιοι ιστότοποι ή λέξεις-κλειδιά σας οδήγησαν στον ιστότοπό μας, πόσο χρόνο ξοδεύετε συνήθως στον ιστοτοπό μας ή πόσες δευτερεύουσες σελίδες επισκέπτεστε κατά μέσο όρο. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας και για να συντάξουμε στατιστικά στοιχεία για εσωτερικούς σκοπούς έρευνας αγοράς σχετικά με την ατομική χρήση του ιστοτόπου μας.

 

 • Χρησιμοποιούμε Google Analytics στον ιστότοπό μας ως cookie ιχνηλάτησης τρίτου μέρους.
  Τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου είναι: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.
  Η Google Analytics θέτει ένα cookie ιχνηλάτησης στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie ιχνηλάτησης (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα) σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς διαβιβάζεται στην Google και συνήθως αποθηκεύεται σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θέτει τα cookies (1) _dc_gtm_UA-19063362-5 και _gat για διάρκεια μόνο 1 λεπτού, (2) το cookie _ga για διάρκεια δύο ετών και (3) το cookie _gid για διάρκεια 24 ωρών. Επειδή αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics με την επέκταση "anonymizeIp()", η διεύθυνση IP σας ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα της Google εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περικόπτεται πριν τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα διαβιβαστεί η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή της Google και θα περικοπεί μόνο στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.
  Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παράγονται για λογαριασμό μας για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς, για να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε σύνδεση με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη χρήση του διαδικτύου. Συνεπώς χρησιμοποιούμε Google Analytics για την ανάλυση και την τακτική βελτίωση της χρήσης του ιστοτόπου μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα λαμβανόμενα στατιστικά στοιχεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και για να καταστήσουμε τις υπηρεσίες μας πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, η Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ της Google είναι πιστοποιημένη και συνεπώς παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
  Όπως προαναφέρθηκε, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics με την επέκταση "anonymizeIp()". Αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις IP περικόπτονται για περαιτέρω επεξεργασία και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας ως άτομο. Εάν τα συλλεγόμενα δεδομένα περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, αυτά διαγράφονται αμέσως. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας εντός του πλαισίου Google Analytics δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα της Google.

Η νομική βάση για τη χρήση Google Analytics είναι η ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία λαμβάνουμε στην αρχή της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας, Άρθρο 6 (1) στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων με την Google με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των γερμανικών εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων για τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics.

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics μέσω του Google Tag Manager, μια λύση η οποία επιτρέπει στους διαφημιστές να διαχειρίζονται ετικέτες ιστοτόπων μέσω μιας ενιαίας διασύνδεσης. Το Tag Manager (το οποίο υλοποιεί τις ετικέτες) είναι ένας τομέας χωρίς cookies και δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το εργαλείο απλά θέτει σε λειτουργία άλλες ετικέτες από την Google, όπως π.χ. Google Analytics.

 


Παραλήπτης, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας

 • Πάροχος ιστοτόπου
 • Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής
 • Για το cookie ιχνηλάτησης "Google Analytics": Google Inc..
 • Για το cookie "Cloudflare": Cloudflare, Inc. και θυγατρικές 

Εάν έχετε μαζί μας σύμβαση ομιλητή για υπηρεσίες Proctor ή/και Preceptor.

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, Άρθρο 6 (1) β) του ΓΚΠΔ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (όπως π.χ. επώνυμο, όνομα, εργοδότης, επάγγελμα, τομείς δραστηριότητας/επιστήμης, πρακτική εμπειρία, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και τα τραπεζικά στοιχεία σας) για τον σκοπό της εκτέλεσης των συμβάσεών μας με εσάς. Εάν έχετε μαζί μας σύμβαση ομιλητή για υπηρεσίες Proctor ή/και Preceptor στους πελάτες μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων.

Παραλήπτης

 • Νοσοκομεία
 • Γιατροί
 • Ασθενείς
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής

Εάν έχετε μαζί μας σύμβαση χορηγού.

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, Άρθρο 6 (1) β) του ΓΚΠΔ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία χρειαζόμαστε για την εκτέλεση των συμβάσεων χορηγίας με εσάς. Ως μέρος των δραστηριοτήτων χορηγίας μας, υποστηρίζουμε ορισμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εκθέσεων, νοσοκομειακών εκδηλώσεων και ορισμένων ομάδων ενημέρωσης ασθενών. Εάν αποφασίσουμε να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασης χορηγίας. Αυτό περιλαμβάνει το επώνυμο και το όνομα του προσώπου άμεσης επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail και τα τραπεζικά στοιχεία σας.

Παραλήπτης

 • Διοργανωτές εκθέσεων, κλινικές εκδηλώσεις
 • Ομάδες ενημέρωσης ασθενών
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής

Εάν έχετε άλλη συμβατική σχέση μαζί μας.

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, Άρθρο 6 (1) β) του ΓΚΠΔ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασης με εσάς. Εάν επιθυμούμε να σας κάνουμε μια προσφορά μέσω Inspire Medical Services, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασης. Αυτό περιλαμβάνει το επώνυμο και το όνομα των προσώπων επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail και τα τραπεζικά στοιχεία σας.

Παραλήπτης

 • Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής

Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας, Άρθρο 6 (1) στ) του ΓΚΠΔ

Έχουμε έννομο συμφέρον στη συνεχιζόμενη λειτουργία της εταιρείας μας, η οποία στοχεύει να προάγει την επιστήμη και να μοιράζεται νέες γνώσεις και αποτελέσματα ερευνών στον τομέα της υπνικής άπνοιας, σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται εν μέρει στα ακόλουθα έννομα συμφέροντα:

Παραλήπτης

 • Για την επιβολή και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Η ανταλλαγή των δεδομένων γίνεται εντός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων για εσωτερικούς οργανωτικούς και διοικητικούς σκοπούς. Η ανταλλαγή δεδομένων είναι απαραίτητη για εμάς εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το ίδιο τμήμα προσωπικού ή επίσης ελέγχουμε άλλες διοικητικές διαδικασίες σε κεντρικό επίπεδο.
 • Για την πρόληψη και δίωξη ποινικών αδικημάτων.
 • Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών μας (ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής).

 Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος. Αυτή η διατύπωση ισχύει εξίσου για όλα τα άτομα και δεν αποτελεί πράξη διάκρισης.


Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία Inspire;