Πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασία για την Προστασία Δεδομένων

Η Inspire Medical Systems, Inc. ("Εμείς") είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας, των χρηστών του ιστοτόπου και άλλων ατόμων με τα οποία έχουμε συμβατική σχέση ("Εσείς").

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ("ΓΚΠΔ") είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώνουμε όποτε συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

Γενικές πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας:

Inspire Medical Systems Europe GmbH
Alter Wall 32
20457 Αμβούργο
Γερμανία
Τηλέφωνο: + 1 763-290-0900
E-mail: dpo@inspiresleep.com

Κατηγορίες δεδομένων, σκοποί και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας:

•    Κατά τη χρήση των ιστοτόπων της Inspire Medical Systems, Inc.
•    Εάν έχετε συνάψει σύμβαση ομιλητή για υπηρεσίες Proctor ή/και Preceptor
•    Εάν έχετε μαζί μας σύμβαση χορηγού.
•    Εάν έχετε άλλη συμβατική σχέση μαζί μας.

Διαβίβαση δεδομένων σε φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα που δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, η διαβίβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το Άρθρο 44 και εξής του ΓΚΠΔ. Εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις συνάπτουμε τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας της ΕΕ με τον αποδέκτη των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των εν λόγω ρητρών από την Inspire.

Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική βάση για τη διαβίβαση θα είναι η εκούσια συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, την οποία μπορείτε να δώσετε ή να αρνηθείτε πριν από τη διαβίβαση (εάν αρνηθείτε, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία διαβίβαση). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων σας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παρεμπόδιση της κυβερνητικής πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες στον ίδιο βαθμό όπως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης μερικές φορές πιθανό οι κυβερνητικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να μην συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληροφόρηση. Θα ενημερωθείτε ρητά στην αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης εάν η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και περαιτέρω για όσο είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να το πράξουμε. Για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να διατηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς (π.χ. σύμφωνα με την § 147 του Γερμανικού Φορολογικού Κώδικα) και για λογιστικούς σκοπούς (π.χ. σύμφωνα με την § 257 του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα). Οι περίοδοι διατήρησης είναι έξι έως δέκα χρόνια. Εφόσον είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα, αποθηκεύονται σε περιορισμένη μορφή για την προστασία σας. Εάν τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων, τα δεδομένα διαγράφονται σύμφωνα με το πρόγραμμα διαγραφής δεδομένων της εταιρείας μας.


Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων(Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ στην περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας).

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν συγκεκριμένο σκοπό, αυτή η συγκατάθεση αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται ο σύννομος χαρακτήρας της επεξεργασίας που έχει εκτελεστεί με βάση τη συγκατάθεση μέχρι τη συγκατάθεση.  Η ανάκληση μπορεί να γίνει άτυπα και πρέπει να απευθυνθεί στην παραπάνω διεύθυνση.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να έχετε.

Παροχή προσωπικών δεδομένων

Εντός του πλαισίου της συμβατικής σχέσης, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, δηλ. στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό που καλύπτεται από τη συγκατάθεση- ο σκοπός αυτός περιγράφεται λεπτομερώς στο κείμενο της συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση είναι εθελοντική, δηλαδή μπορείτε να δώσετε ή να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας βασίζεται σε νομικές διατάξεις, υπάρχει υποχρέωση να παρέχονται τα δεδομένα με βάση αυτές τις νομικές διατάξεις. Για να πληρούνται αυτές οι νομικές απαιτήσεις, χρειαζόμαστε από εσάς τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εάν δεν παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες, δεν μπορούμε να συνάψουμε ή να συνεχίσουμε την επιθυμητή επιχειρηματική σχέση μαζί σας.

Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εντός του πλαισίου των νόμιμων συμφερόντων μας, ενδέχεται να είστε υποχρεωμένοι να τα παρέχετε με βάση τη γενική υποχρέωση παροχής βοήθειας. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ελέγχουμε εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη και εάν τα συμφέροντά σας από τη μη επεξεργασία υπερτερούν της επεξεργασίας. Στην περίπτωση επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.
 

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο Άρθρο 6 (1) παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων με βάση μια εξισορρόπηση συμφερόντων). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από εμάς και τους κανονισμούς στους οποίους βασιζόμαστε για τον σκοπό αυτό σε κάθε περίπτωση παρέχονται στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας σύμφωνα με τα Άρθρα 13, 14 του ΓΚΠΔ. Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους επεξεργασίας που αξίζουν προστασία και υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία χρησιμεύει για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπίσει νομικές αξιώσεις.

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί δωρεάν και ανεπίσημα και πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

Inspire Medical Systems Europe GmbH
Alter Wall 32
20457 Αμβούργο
Γερμανία
Τηλέφωνο: + 1 763-290-0900
E-mail: dpo@inspiresleep.com
 

Ειδικές πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο Inspire:

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς

Εάν δεν εγγραφείτε στην εταιρεία μας ή δεν μας παρέχετε αλλιώς πληροφορίες, επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει στον διακομιστή μας. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος, τη διαφορά ζώνης ώρας ως προς την ώρα Γκρίνουιτς (GMT), το περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα) και την κατάσταση πρόσβασης/κωδικό κατάστασης HTTP. Αυτή η επεξεργασία είναι τεχνικά απαραίτητη σε εμάς για να σας παρέχουμε τον ιστότοπό μας και για να διασφαλίζουμε τη σταθερότητα και ασφάλεια του ιστοτόπου.

Αποθηκεύουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο για τον οποίο επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Κατά την έξοδό σας από τον ιστότοπό μας, διαγράφουμε τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να δημιουργήσουμε τις τεχνικές προϋποθέσεις για να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας διαθέσιμο σε εσάς και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χρήσης του. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε μπορείτε να βρείτε παραπάνω).

Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να μας στείλετε ένα μήνυμα

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας (τίτλος, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ατομικό μήνυμα) προκειμένου να απαντήσουμε στο μήνυμά σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφοςς 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Εάν μας παρέχετε δεδομένα υγείας ή άλλους ειδικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ατομικό σας μήνυμα, η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των ειδικών τύπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας οικειοθελώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκληση. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανεπίσημα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας μας (τίτλος, όνομα, επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να σας αποστέλλουμε τακτικά ενημερωτικά δελτία ή εφάπαξ ενημερωτικό υλικό, ανάλογα με τη συγκατάθεσή σας. Η παροχή αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική και βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορεί να δώσετε ή να μην δώσετε κατά την υποβολή του αιτήματός σας. Εάν δεν επιθυμείτε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ή να σας αποστέλλουμε εφάπαξ ενημερωτικό υλικό.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας οικειοθελώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκληση. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανεπίσημα.
 

Cookies

Αλλαγή ρύθμισης cookie
Για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies, κάντε κλικ εδώ:

Είδη cookies (βασικές πληροφορίες)

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τα οποία επιτρέπουν την αποστολή ορισμένων πληροφοριών στον ιστότοπο που έχει θέσει το cookie. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται για να κάνουν τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη και αποτελεσματικό.

Τα cookies μπορεί να πάρουν τη μορφή cookies περιόδου λειτουργίας τα οποία αποθηκεύουν το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας (η επίσκεψή σας στον ιστότοπο θεωρείται ως μια "περίοδος λειτουργίας" μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας). Το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκχώρηση διαφόρων αιτημάτων από το πρόγραμμα περιήγησής σας στην περίοδο λειτουργίας. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας και στις δευτερεύουσες σελίδες του, το οποίο π.χ. καθιστά ευκολότερη τη συμπλήρωση εντύπων ή μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις γλώσσας σας. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ένας άλλος τύπος cookies είναι τα μόνιμα cookies, τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το cookie. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα μόνιμα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας.

Τα cookies πρώτου μέρους διαχειρίζονται και τοποθετούνται από εμάς, ενώ τα cookies τρίτου μέρους διαχειρίζονται και τοποθετούνται από έναν τρίτο προμηθευτή. Τα cookies τρίτου μέρους συνήθως τοποθετούνται από το εν λόγω τρίτο μέρος για διαφημιστικούς σκοπούς. Τα cookies τρίτου μέρους μεταδίδουν και συλλέγουν πληροφορίες μέσω άλλων ιστότοπων, έτσι ώστε τρίτοι να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Αναγκαία cookies. 

Χρησιμοποιούμε cookies για να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας σε αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία (¨Aναγκαία Cookies”). Χωρίς αυτά τα cookies, δεν θα μπορούσαμε να σας παρέχουμε έναν αξιόπιστο και ασφαλή ιστότοπο και ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας θα ήταν σημαντικά περιορισμένες. Χρησιμοποιώντας αυτά τα Αναγκαία Cookies, μπορούμε, για παράδειγμα, να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή να αποτρέψουμε την πρόσβαση από bots για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ιστότοπού μας.  

Προαιρετικά Cookies. 

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά του χρήστη σας, να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και για διαφημιστικούς σκοπούς ("Προαιρετικά Cookies"). Τα προαιρετικά Cookies τίθενται μόνο εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας. 
Παρακαλούμε κάντε κλικ στο κουμπί "Αποδοχή" εάν επιθυμείτε να δηλώσετε τις συναινέσεις σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τις συναινέσεις σας ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις των cookies.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να κάνετε μια επιλογή μεταξύ των Προαιρετικών Cookies και να συναινέσετε μόνο στη χρήση επιλεγμένων Προαιρετικών Cookies. Για να επιλέξετε, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις" και στη συνέχεια στην επιλογή "Αποθήκευση".

Εάν δεν θέλετε να οριστούν Προαιρετικά Cookies, κάντε κλικ στην επιλογή "Απόρριψη Προαιρετικών Cookies".

Απόλυτως απαραίτητα cookies

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα τεχνικά απαραίτητα cookies, χωρίς τα οποία ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας θα ήταν περιορισμένες ή δεν θα λειτουργούσαν:
 

 • Cookie συγκατάθεσης cookie

  Εάν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση ενός cookie, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σχετικά με το εάν έχετε δώσει ή όχι αυτή τη συγκατάθεση μέσω του cookie συγκατάθεσης cookie.

  Θα οριστεί το ακόλουθο cookie:

  • CookieConsent - το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της επιλογής που κάνατε μέσω του cookie banner. Αποθηκεύονται μόνο αριθμοί και μια χρονοσφραγίδα. Το cookie είναι ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (πληροφορίες υποβάθρου)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 12 μήνες.

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση του cookie συγκατάθεσης cookie είναι το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να αποθηκεύσουμε τη συγκατάθεσή σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, θα έπρεπε να σας ζητάμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, γεγονός που θα μείωνε σημαντικά τη χρηστικότητα του ιστότοπού μας. Λαμβάνουμε πάντα υπόψη το συμφέρον σας να μην αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας, γι' αυτό και το cookie διαγράφεται μετά από 12 μήνες. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το cookie συγκατάθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ (βλ. παραπάνω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε).

 • Cloudflare cookie

  Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να επιβεβαιώσουμε ότι επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας από μια γνωστή και αξιόπιστη τερματική συσκευή, ακόμη και αν τον επισκέπτεστε από ένα δυνητικά μη ασφαλές δίκτυο (όπως ένα internet café). Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Cloudflare για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ιστότοπού μας.

  Θα οριστεί το ακόλουθο cookie:

  • __cf_bm - το cookie χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της εισερχόμενης κυκλοφορίας και την αποτροπή της πρόσβασης από bots. Αποθηκεύεται ένα αναγνωριστικό χρήστη. Το cookie είναι ένα μόνιμο cookie τρίτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (πληροφορίες υποβάθρου)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 30 λεπτά.

  Ο πάροχος της υπηρεσίας Cloudflare και ο παραλήπτης των δεδομένων που συλλέγετε είναι η Cloudflare, Inc., 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ ("Cloudflare").

  Για περισσότερες πληροφορίες που παρέχονται από την Cloudflare σχετικά με τη χρήση των cookies της Cloudflare, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://cloudflare.com/privacypolicy/. Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Cloudflare σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ με την Cloudflare σύμφωνα με το Άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

  Η νομική βάση για τη χρήση των cookies Cloudflare είναι το Άρθρο 6 (1) στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την ασφάλεια πληροφορικής του ιστοτόπου μας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση τυχόν εγκληματικών δραστηριοτήτων και η επιτάχυνση των χρόνων φόρτωσης προκειμένου να παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη το συμφέρον σας να μην αποθηκεύονται τα δεδομένα σας, γι' αυτό και το cookie διαγράφεται μετά από 30 λεπτά. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το cookie της Cloudflare σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ (βλ. παραπάνω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε).

 • Cookies σχετικά με τους Χάρτες Google

  Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να φορτώσουμε την υπηρεσία χάρτη και να σας δείξουμε τις τοποθεσίες των ιατρών που συνεργάζονται με το Inspire.

  Θα οριστεί το ακόλουθο cookie:

  • __Secure-ENID - το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών, την αποτροπή δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων και την προστασία των δεδομένων των επισκεπτών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αποθηκεύεται ένα αναγνωριστικό χρήστη. Το cookie είναι ένα μόνιμο cookie τρίτου μέρους (για επεξήγηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 13 μήνες.

  Ο πάροχος των Χαρτών Google και ο παραλήπτης των δεδομένων που συλλέγονται από εσάς είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

  Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Google σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Η Google Ireland Limited μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας με δική της ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στη μητρική της εταιρεία Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Google, σύμφωνα με τις δικές της πληροφορίες, βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ σύμφωνα με το Άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές της Google όσον αφορά το απόρρητο και τα cookies, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες https://policies.google.com/technologies/cookies/embedded?hl=de και https://policies.google.com/privacy.

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τη χρήση των Χαρτών Google είναι το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. άρθρο. Έχουμε έννομο συμφέρον να σας παρουσιάσουμε τις τοποθεσίες των συνεργαζόμενων ιατρών μας σε χάρτη. Λαμβάνουμε πάντα υπόψη το συμφέρον σας να μην αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε μπορείτε να βρείτε παραπάνω).

Προαιρετικά cookies

Χρησιμοποιούμε προαιρετικά cookies για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το ποιοι ιστότοποι ή όροι αναζήτησης σας έφεραν στον ιστότοπό μας, πόσο καιρό παραμένετε συνήθως στον ιστότοπό μας ή πόσες υποσελίδες επισκέπτεστε κατά μέσο όρο. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας και να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ατομική χρήση του ιστοτόπου μας για σκοπούς εσωτερικής έρευνας αγοράς.

 • Cookies σχετικά με το Google Analytics, Google Tag Manager

  Εάν έχετε συναινέσει, χρησιμοποιούμε το Google Analytics, το οποίο τοποθετεί τα ακόλουθα cookies παρακολούθησης (συλλογικά, "cookies παρακολούθησης") στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie παρακολούθησης σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από την Google. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Ειδικότερα, αυτό μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τη φιλικότητα του ιστοτόπου μας προς τον χρήστη. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μέσω του Google Tag Manager, μιας λύσης που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να διαχειρίζονται τις ετικέτες του ιστότοπου μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας. Ο Διαχειριστής ετικετών (ο οποίος υλοποιεί τις ετικέτες) είναι μια περιοχή χωρίς cookies και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Απλώς ενεργοποιεί άλλες ετικέτες από την Google, όπως το Google Analytics.

  Θα οριστούν τα ακόλουθα cookies:

  • _dc_gtm_-property-id - αυτό το cookie (Google Tag Manager) χρησιμοποιείται για να περιορίσει τον ρυθμό αιτήσεων. Δεν αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με τον χρήστη, το cookie εμποδίζει μόνο ορισμένες μεταφορές δεδομένων. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση, βλ. παραπάνω "Τύποι cookies (πληροφορίες υποβάθρου)"). Αποθηκεύεται για ένα λεπτό.
  • _ga - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. Αποθηκεύεται ένα τυχαία παραγόμενο αναγνωριστικό χρήστη. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για δύο χρόνια.
  • _gat - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να περιορίσει το ρυθμό αιτήσεων. Δεν αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με τον χρήστη, το cookie εμποδίζει μόνο ορισμένες μεταφορές δεδομένων. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (πληροφορίες υποβάθρου)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για ένα λεπτό.
  • _gid - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. Αποθηκεύεται ένα τυχαία παραγόμενο αναγνωριστικό χρήστη. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 24 ώρες.

  Ο πάροχος του Google Analytics και του Google Tag Manager και ο παραλήπτης των δεδομένων που συλλέγονται είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

  Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Google σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Google Ireland Limited μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και συγκεκριμένα στη μητρική της εταιρεία Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες από την Google σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων με το Google Analytics εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de#zippy=%2Cgoogle-analytics-gem%C3%A4%C3%9F-der-eu-datenschutz-grundverordnung-dsgvo%2Cinternationale-daten%C3%BCbermittlungen.

  Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με την επέκταση "anonymizeIp()", η οποία σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας περικόπτεται από την Google εντός του ΕΟΧ πριν μεταδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα διαβιβαστεί στην Google στις ΗΠΑ, όπου θα περικοπεί. Εάν τα δεδομένα που συλλέγονται περιέχουν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, θα διαγραφούν αμέσως. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συνδυαστεί με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google για το Google Analytics, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de και https://policies.google.com/technologies/cookies/embedded?hl=de και την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τη χρήση του Google Analytics, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που περιγράφεται παραπάνω, είναι η ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και Άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

  Η νομική βάση για τη χρήση των cookies από το Google Analytics και το Google Tag Manager είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 25 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών και τηλεμέσων.

  Στην αρχή της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, σας ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορεί να δώσετε ή να μην δώσετε οικειοθελώς. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας ή της διαβίβασης δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκλησή της. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανεπίσημα τη συγκατάθεσή σας αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας για τα cookies.

 • Cookies σχετικά με το YouTube

  Εάν έχετε συναινέσει, χρησιμοποιούμε cookies από την πύλη βίντεο του YouTube. Έχουμε ενσωματώσει τη διαδικτυακή πύλη βίντεο του YouTube στον ιστότοπό μας μέσω ενός εν σειρά πλαισίου ("iFrame"). Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας και άλλων πληροφοριών και για τον εντοπισμό και τη διόρθωση προβλημάτων με την υπηρεσία. Θα οριστούν τα ακόλουθα cookies:

  • VISITOR_INFO1_LIVE - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του εύρους ζώνης του χρήστη. Η ταχύτητα του χρήστη στο διαδίκτυο αποθηκεύεται. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie τρίτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (πληροφορίες υποβάθρου)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 180 ημέρες.
  • YSC - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των στοιχείων εισόδου του χρήστη και την ανάθεση των ενεργειών σε έναν χρήστη. Αποθηκεύεται ένα αναγνωριστικό χρήστη. Πρόκειται για cookie συνεδρίας τρίτου μέρους (για επεξήγηση βλ. παραπάνω στην ενότητα "Τύποι cookies (πληροφορίες υποβάθρου)"). Αποθηκεύεται μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης (σύνοδος).

  Ο πάροχος του YouTube και ο παραλήπτης των δεδομένων που συλλέγονται είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

  Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Google σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Google Ireland Limited μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και συγκεκριμένα στη μητρική της εταιρεία Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, HΠΑ και στη YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, California, ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων Google και τη χρήση των cookies από το YouTube, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/cookies/embedded?hl=de. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων του YouTube, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/#protecting-viewer-data και την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy.

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τη χρήση του YouTube, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που περιγράφεται παραπάνω, είναι η ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και Άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

  Η νομική βάση για τη χρήση cookies από το YouTube είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών-τηλεμέσων.

  Στην αρχή της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, σας ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορεί να δώσετε ή να μην δώσετε οικειοθελώς. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας ή της διαβίβασης δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκλησή της. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανεπίσημα τη συγκατάθεσή σας αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας για τα cookies.

  Εάν δεν συναινέσετε, θα ενσωματώσουμε τα βίντεο σε εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων μέσω της διεύθυνσης https://www.youtube-nocookie.com για την προστασία των δεδομένων σας (περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode%2Cerweiterten-datenschutzmodus-aktivieren)).

  Το YouTube-nocookie δεν θέτει κανένα cookie. Ωστόσο, το YouTube αποθηκεύει δεδομένα στην τοπική σας μνήμη για να μπορέσει να φορτώσει και να αναπαραγάγει το βίντεο. Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείται, τη διεύθυνση IP και το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη αποστέλλονται στη Google όταν ο ιστότοπός μας φορτώνει τα ενσωματωμένα βίντεο. Αυτό είναι απαραίτητο για να σας παρουσιάσουμε το ενσωματωμένο βίντεο.

  Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης του YouTube είναι το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να σας προβάλλουμε βίντεο σχετικά με το προϊόν μας και τη θεραπεία Inspire για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Κατά τον τρόπο αυτό, λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη το συμφέρον σας να μην τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το Άρθρο του 21 ΓΚΠΔ (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε μπορείτε να βρείτε παραπάνω).

 • Cookies σχετικά με την Hotjar

  Εάν έχετε συναινέσει, χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης Hotjar στον ιστότοπό μας για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και την εμπειρία αυτού του ιστότοπου. Η τεχνολογία της Hotjar μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις εμπειρίες των χρηστών μας (π.χ. πόσο χρόνο περνούν οι χρήστες σε ποιες σελίδες, σε ποιους συνδέσμους κάνουν κλικ, τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει κ.λπ.) και μας βοηθά να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στα σχόλια των χρηστών μας. Η Hotjar χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μας και τις συσκευές τους, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της συσκευής (συλλέγεται και αποθηκεύεται μόνο σε ανώνυμη μορφή κατά τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου), του μεγέθους της οθόνης, του τύπου της συσκευής (μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής), των πληροφοριών του προγράμματος περιήγησης, της τοποθεσίας (μόνο για τη χώρα) και της γλωσσικής προτίμησης κατά την προβολή του ιστότοπού μας. Η Hotjar αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας σε ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήστη. Η Hotjar απαγορεύεται συμβατικά να πωλεί τις πληροφορίες που συλλέγει για λογαριασμό μας.

  Θα οριστούν τα ακόλουθα cookies:

  • _hjAbsoluteSessionInProgress - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της πρώτης συνεδρίας προβολής σελίδας ενός χρήστη. Αποθηκεύεται μια τιμή Boolean (true/false). Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (βλ. "Τύποι cookies (πληροφορίες υποβάθρου)" παραπάνω για επεξήγηση). Αποθηκεύεται για 30 λεπτά.
  • _hjIncludedInSessionSample_{site_id} - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να καθοριστεί εάν ένας χρήστης περιλαμβάνεται στο δείγμα δεδομένων που ορίζεται από το ημερήσιο όριο συνόδου του ιστότοπού μας. Αποθηκεύεται μια τιμή Boolean (true/false). Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (βλ. "Τύποι cookies (πληροφορίες υποβάθρου)" παραπάνω για επεξήγηση). Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 2 λεπτά, αλλά επεκτείνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα εάν υπάρχει δραστηριότητα του χρήστη.
  • _hjFirstSeen - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της πρώτης συνεδρίας ενός νέου χρήστη. Αποθηκεύεται μια τιμή Boolean (true/false). Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 30 λεπτά, αλλά η περίοδος αποθήκευσης παρατείνεται ανάλογα με τη δραστηριότητα του χρήστη.
  • _hjSession_{site_id} - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι οι επόμενες αιτήσεις στο παράθυρο συνόδου αντιστοιχίζονται στην ίδια σύνοδο. Τα δεδομένα της τρέχουσας συνεδρίας αποθηκεύονται. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (πληροφορίες υποβάθρου)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 30 λεπτά, αλλά η περίοδος αποθήκευσης παρατείνεται ανάλογα με τη δραστηριότητα του χρήστη.
  • _hjSessionUser_{site_id} - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα από τις επόμενες επισκέψεις ενός χρήστη στην ίδια σελίδα αντιστοιχίζονται στο ίδιο αναγνωριστικό χρήστη. Ένα αναγνωριστικό χρήστη αποθηκεύεται. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 365 ημέρες.

  Ο πάροχος και ο παραλήπτης των δεδομένων που συλλέγονται είναι η Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Μάλτα.

  Πρόσθετες πληροφορίες για το απόρρητο που παρέχονται από την Hotjar μπορείτε να βρείτε εδώ: https://help.hotjar.com/hc/de/sections/360007812474.

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση του Google Analytics είναι η ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

  Η νομική βάση για τη χρήση των cookies από τη Hotjar είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών-τηλεμέσων.

 • Cookie συγκατάθεσης cookie

  Εάν έχετε συναινέσει, χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης Meta Pixel στον ιστότοπό μας. Με την ενσωμάτωση του Meta Pixel, μπορούν να σας εμφανιστούν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("Meta Ad(s)") όταν επισκέπτεστε το κοινωνικό δίκτυο. Με τη χρήση του Meta Pixel, στοχεύουμε στη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων Meta που τοποθετούμε και στην προσαρμογή του περιεχομένου των διαφημίσεων Meta στα ατομικά σας ενδιαφέροντα. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε το Meta Pixel για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των Meta Ads για στατιστικούς σκοπούς, προσδιορίζοντας αν οι χρήστες παραπέμφθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια Meta Ad και ποιες από τις σελίδες μας επισκέφθηκαν. Για να το κάνουμε αυτό, εγκαθιστούμε ένα cookie στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών όταν επισκέπτονται τον ιστότοπό μας μέσω μιας Διαφήμισης Meta. Επιπλέον, έχουμε ενσωματώσει ένα λεγόμενο meta pixel, ένα τμήμα κώδικα JavaScript, στον ιστότοπό μας.

  Το Meta Pixel συνεργάζεται με το cookie που θέτουμε για να συλλέξει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια τις αποστέλλει στην Meta Platforms Ireland Ltd. για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω: (1) Http Headers - όλα όσα περιέχονται στις επικεφαλίδες http. Οι επικεφαλίδες Http είναι τυποποιημένα πρωτόκολλα ιστού που αποστέλλονται μεταξύ κάθε αιτήματος του προγράμματος περιήγησης και κάθε διακομιστή στο διαδίκτυο. Οι επικεφαλίδες Http περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ιστού, τη θέση της σελίδας, τα έγγραφα που προβάλλονται και λεπτομέρειες σχετικά με τη σελίδα από την οποία ο χρήστης επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας. (2) Δεδομένα ειδικά για Meta Pixel - συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού pixel και του meta cookie. και (3) Δεδομένα κλικ σε κουμπιά - συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων κλικ σε κουμπιά από χρήστες του ιστότοπού μας, των ετικετών αυτών των κουμπιών και τυχόν σελίδων που επισκέφθηκαν ως αποτέλεσμα των κλικ σε κουμπιά.

  Θα οριστούν τα ακόλουθα cookies:

  • o fbp - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών και την παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους. Αποθηκεύεται ένα αναγνωριστικό χρήστη. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 90 ημέρες.

  Ο πάροχος του Meta Pixel και ο παραλήπτης των δεδομένων που συλλέγονται είναι η Meta Platforms Ireland Ltd ("Meta"), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

  Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Google σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε συναινέσει, η Meta μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και συγκεκριμένα στη μητρική εταιρεία Meta Platforms, One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Meta Pixel μπορείτε να βρείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων της Meta εδώ: https://facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων της Meta μπορείτε να βρείτε εδώ: https://de-de.facebook.com/privacy/policy/.

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τη χρήση του Meta Pixel, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που περιγράφεται παραπάνω, είναι η ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και το Άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

  Η νομική βάση για τη χρήση του cookie της Meta είναι η συγκατάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών-τηλεμέσων.

  Στην αρχή της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, σας ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορεί να δώσετε ή να μην δώσετε οικειοθελώς. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας ή της διαβίβασης δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκλησή της. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανεπίσημα τη συγκατάθεσή σας αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας για τα cookies.

 • Cookies σχετικά με το Matomo

  Εάν έχετε συναινέσει, χρησιμοποιούμε το εργαλείο παρακολούθησης ανοικτού κώδικα Matomo στον ιστότοπό μας. Με την ενσωμάτωση του Matomo, μπορούμε να εντοπίσουμε τους χρήστες που επισκέπτονται τον ιστότοπο τη στιγμή που το τηλεοπτικό σποτ προβάλλεται αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, μπορούμε να αξιολογήσουμε ξεχωριστά τη συμπεριφορά των χρηστών τους.

  Θα οριστούν τα ακόλουθα cookies:

  • _pk_id - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της τηλεοπτικής διαφήμισης. Αποθηκεύεται ένα αναγνωριστικό χρήστη. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 13 μήνες.
  • _pk_ses - αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπο. Αποθηκεύεται ένα αναγνωριστικό συνεδρίας. Πρόκειται για ένα μόνιμο cookie πρώτου μέρους (για επεξήγηση βλέπε "Τύποι cookies (βασικές πληροφορίες)" παραπάνω). Αποθηκεύεται για 30 λεπτά.

  Ο πάροχος του Matomo και ο παραλήπτης των δεδομένων που συλλέγονται είναι η XAD spoteffects GmbH, Saarstr. 7, 80797 Μόναχο, Γερμανία.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων της XAD spoteffects μπορείτε να βρείτε εδώ: https://xadspoteffects.com/en/privacy-policy#page-content. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση της Matomo μπορείτε να βρείτε εδώ: https://matomo.org/privacy/.

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση του Matomois είναι η ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

  Η νομική βάση για τη χρήση των cookies από τη Matomo είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 25 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών-τηλεμέσων.

  Στην αρχή της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, σας ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορεί να δώσετε ή να μην δώσετε οικειοθελώς. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας ή της διαβίβασης δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκλησή της. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανεπίσημα τη συγκατάθεσή σας αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας για τα cookies.

Παραλήπτης όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας

•    Πάροχος ιστοτόπου
•    Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής
•    Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 4OfficeAutomation GmbH
•    Για τα cookies παρακολούθησης "Google Analytics", "Google Tag Manager": Google, LLC και θυγατρικές εταιρείες
•    Για το cookie "Cloudflare": Cloudflare, Inc. και θυγατρικές εταιρείες.
•    Για το cookie "Meta Pixel": Meta Platforms Ireland Ltd. και τις θυγατρικές του.
•    Για το cookie "Hotjar": Hotjar Ltd
•    Για το cookie "Matomo": XAD spoteffects GmbH
•    Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google: Google, LLC και θυγατρικές εταιρείες
•    Όταν χρησιμοποιείτε το YouTube: LLC και θυγατρικές εταιρείες και η μητρική της εταιρεία Google, LLC και θυγατρικές εταιρείες.

Εάν έχετε μαζί μας σύμβαση ομιλητή για υπηρεσίες Proctor ή/και Preceptor.

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (όπως π.χ. επώνυμο, όνομα, εργοδότης, επάγγελμα, τομείς δραστηριότητας/επιστήμης, πρακτική εμπειρία, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και τα τραπεζικά στοιχεία σας) για τον σκοπό της εκτέλεσης των συμβάσεών μας με εσάς. Εάν έχετε μαζί μας σύμβαση ομιλητή για υπηρεσίες Proctor ή/και Preceptor στους πελάτες μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων.

Παραλήπτης
•    Νοσοκομεία
•    Γιατροί
•    Ασθενείς
•    Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής

Εάν έχετε μαζί μας σύμβαση χορηγού.

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας


Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία χρειαζόμαστε για την εκτέλεση των συμβάσεων χορηγίας με εσάς. Ως μέρος των δραστηριοτήτων χορηγίας μας, υποστηρίζουμε ορισμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εκθέσεων, νοσοκομειακών εκδηλώσεων και ορισμένων ομάδων ενημέρωσης ασθενών. Εάν αποφασίσουμε να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασης χορηγίας. Αυτό περιλαμβάνει το επώνυμο και το όνομα του προσώπου άμεσης επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail και τα τραπεζικά στοιχεία σας.

Παραλήπτης
•    Διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων, κλινικές εκδηλώσεις
•    Ομάδες ενημέρωσης ασθενών
•    Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής

Εάν βρίσκεστε σε άλλη συμβατική σχέση μαζί μας

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασης με εσάς. Εάν επιθυμούμε να σας κάνουμε μια προσφορά μέσω Inspire Medical Services, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασης. Αυτό περιλαμβάνει το επώνυμο και το όνομα των προσώπων επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail και τα τραπεζικά στοιχεία σας.

Παραλήπτης
•    Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής

Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας, Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

•    Για την επιβολή και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
•    Ανταλλαγή δεδομένων με συνδεδεμένες εταιρείες για εσωτερικούς οργανωτικούς και διοικητικούς σκοπούς.
•    Για την πρόληψη και τη δίωξη εγκλημάτων.
•    Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών μας (ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής).

Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος. Αυτή η διατύπωση ισχύει εξίσου για όλα τα άτομα και δεν αποτελεί πράξη διάκρισης.
 

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία Inspire;