Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Ευθύνη για το περιεχόμενο
 Το περιεχόμενο των σελίδων μας έχει δημιουργηθεί με τη μέγιστη φροντίδα.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου. Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό μας σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με την § 7 Ενότητα 1 του Γερμανικού Νόμου για τα Τηλεμέσα (TMG) και τη γενική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 του TMG, ωστόσο, εμείς ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες εξωτερικές πληροφορίες ή να κάνουμε αναζήτηση για συνθήκες που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή φραγής των πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη από την άποψη αυτή είναι δυνατή μόνο από τον χρόνο που θα γίνει γνωστή μια συγκεκριμένη παραβίαση του νόμου. Εάν λάβουμε γνώση των αντίστοιχων παραβιάσεων, θα αφαιρέσουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο αμέσως.

 

Ευθύνη για τους συνδέσμους
Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστοτόπους τρίτων μερών, στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο. Ο αντίστοιχος πάροχος ή υπεύθυνος διαχείρισης των ιστοσελίδων φέρει πάντα την ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τον χρόνο της σύνδεσης. Δεν αναγνωρίστηκε παράνομο περιεχόμενο κατά τον χρόνο της σύνδεσης. Ωστόσο, ένας μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς συγκεκριμένη ένδειξη παραβίασης του νόμου. Εάν λάβουμε γνώση οποιωνδήποτε παραβιάσεων, θα αφαιρέσουμε τους εν λόγω συνδέσμους αμέσως.

 Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος. Αυτή η διατύπωση ισχύει εξίσου για όλα τα άτομα και δεν αποτελεί πράξη διάκρισης.


Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία Inspire;